Vanliga frågor och svar

Hitta svar på de vanligaste frågorna

Allmänna frågor och svar

Plagering uppstår när man presenterar en annan persons innehåll, idéer eller uppfattningar som sina egna, med eller utan den andre personens samtycke. Att inte ange referenser till den ursprungliga källan är plagering; kopering utav fraser, meningar eller stycken räknas som plagering om du inte kan hänvisa till den ursprungliga källan.
Du riskerar också att plagiera om du gör ett referat som följer originalet lite för troget. Att endast byta ut några enstaka ord mot synonymer innebär inte automatiskt att texten är ”din”.
Korrekta källhänvisningar är det absolut viktigaste för att undvika ofrivillig plagiering.

Akademisk integritet är ett begrepp ofta använt inom universitetsvärlden. Enligt det internationella centret för akademisk integritet (ICAI) är akademisk integritet ”en förpliktelse att, även inför motgångar, leva upp till sex grundläggande värden: hederlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod”.
Med andra ord innebär akademisk integreitet att du specifikt tar hänsyn till författarskap och hur vetenskap genereras.

Ouriginal är en automatiserad textmatchningsprogramvara. Med hjälp utav specifika och sofistikerade algoritmer analyseras innehållet i inlämnade dokument, tentor, uppsatser eller arbeten. Systemet är tänkt att förebygga plagering, men Ouriginal i sig kan aldrig säga vad som är och vad som inte är plagering. Den slutgiltiga bedömningen kommer alltid att behöva göras utav den som granskar dokumentet.

Klicka här om du vill veta mer.

Vanliga frågor och svar om produkten

När ett dokument lämnas in till Ouriginal så jämförs innehållet både med källor på internet och med våra många akademiska databaser, förlagsmaterial, (exempelvis vetenskapliga artiklar, tidskrifter, förlagsdatabaser, uppslagsverk) och dokument som lämnats in tidigare. Det mest relevanta källorna väljs ut och är källorna som presenteras i analysrapporten. Analysrapporten visar en detaljerad översikt över all överensstämmande text samt källorna där texten har hämtats ifrån. 
Du kan läsa mer om hur Ouriginal fungerar här.

Ouriginal har ett API (Application Program Interface) som kan integreras i de flesta välkända lärplattformerna. En fullständig lista över alla lärplattformer som Ouriginal för närvarande stödjer hittar du längst ned på följande sida.
De flesta av våra intergrationer är sömlösa och kan enkelt aktiveras i ”alternativ”-sektionen under varje kurs eller uppgift. Det är lärarens/administratörens ansvar att konfigurera detta när han eller hon skapar uppgiften.

För närvarande stödjer vi danska, engelska, franska, japanska, nederländska, spanska, svenska och tyska. Vi lägger dock ständigt till nya språk. Önskar du se ett visst språk? Kontakta oss med ditt förslag!

Ouriginal accepterar ett stort antal filformat. Det är dock adminstratörens eller den institutionella användaren på skolan eller universitetets ansvar att slutgiltigen fatta beslut om accepterade format. De bestämmer i slutändan vilka format de vill acceptera.

För närvarande accepterar systemet följande format:

 • .doc
 • .docx
 • .xls
 • .xlsx
 • .sxw
 • .ppt
 • .pptx
 • .pdf
 • .pdf 2.0
 • .txt
 • .rtf
 • .html
 • .htm
 • .wps
 • .odt
 • .ods
 • .tif
 • .tiff
 • .ps
 • .hwp
 • .pages (4)
 • .zip (Zip filer stöds endast om de lämnas in via e-post eller vissa integrationer)

Dokument i andra format kommer systemet att avvisa. Istället för ett bekräftelsemeddelande så får du ett felmeddelande utskickat via e-post. Observera att dokumenten som lämnas in till Ouriginal inte får innehålla något skydd eller vara krypterade.

Säkerställ att inställningarna för uppgifter har ställts in på de filtyper som accepteras av Ouriginal eller har bestämts av din administratör.

En fil kan också avvisas om den innehåller mindre än 430 tecken och/eller 20 ord. Ouriginal godkänner dessutom inga bilder, länkar (kopierade eller delade), videofilmer, skannade dokument eller skyddade filer. 

Ouriginal accepterar i allmänhet PDF-filer, men en del kommer från olagliga internetbaserade program som omvandlar wordfiler till PDF-filer, och dessa avvisas av systemet. Vi kan inte heller acceptera bilder som har omvandlats till PDF-format.

Vanliga frågor och svar om analysrapporten

Nedan hittar du ett exempel på hur en analysrapport kan se ut:

♦ Exempelanalys

Analysrapporten består utav ”Findings” (med underkategorierna ”Text matchning”, ”Warnings” och de två nya funktionerna ”Cross-language” och ”Ouriginal Metrics” i Beta stadiet), ”Similarity” och ”Submission details”. 

Följ länken nedan för att lära dig hur du tolkar analysrapporten på ett korrekt sätt: 

Vägledning för analysrapporten (PDF på engelska) 

Procenttalet står för det totala antalet överenstämmelser som systemet funnit mellan det granskade dokumentet och vår omfattande databas. Oavsett om procenttalet visar 10, 15, 20, 35, 50, 65 och allt däremellan så är det viktigt att förstå att den procentuella textöverensstämmelsen, som visas överst i rapporten, inte vid något tillfälle indikerar att innehållet är plagierat.
Ouriginal kan aldrig tala om vad som är plagiat: det är läraren/granskarens ansvar att avgöra om överensstämmelsen utgör ett plagiat eller ej.

Våra resultat grundar sig på de matchande texter som är mest relevanta. Den här relevansen beräknas utifrån en hög grad av överensstämmelse med en primär källa. Om det inte finns någon hög grad av överensstämmelse med en primär källa, betraktar inte Ouriginal den som relevant, vilket ger en låg similarity score.

Välj nedladdningspilen i ditt rapporteringsfönster i Ouriginal. En PDF-fil, med analysrapporten, laddas direkt ner till din dator.

Meddelandet kan ha följande orsaker:

 1. Dokumentet lagras i Ouriginals partneravsnitt och listas som otillgängligt. En del avtal med partner avseende lagring tillåter endast att vi får söka efter materialet men inte att det visas för användare.
 2. Dokumentet har undantagits, av författaren,  som visningsbar källa i Ouriginals arkiv.

Den mest sannolika orsaken till detta är att filen antagligen har undantagits.  Undantagna dokument kan inte laddas ner även om de visas som en överensstämmelse inom samma skola, om inställningen ”Egna undantagna källor är synliga” för den skolan är avaktiverad. Inställningen måste aktiveras för undantagna dokument, för att visa om det kommer från samma skola.

Vanliga frågor och svar för lärare/administratörer

För att du ska kunna börja använda vår programvara, behöver du en analysadress. Varje analysadress tillhör en enskild lärare och används för att ta emot dokument som har lämnats in för analys. För att registrera en analysadress måste läraren kontakta administratören för Ouriginal på sin skola.

När analysadressen har skapats, är den redo att ta emot dokument som ska analyseras.

Du kan enkelt lämna in ett dokument genom att bifoga detta i ett vanligt e-postmeddelande som skickas direkt till analysadressen. Du kan också använda vår webbaserade inkorg som är tillgänglig på vår webbplats.

När rapporten är klar, skickas ett e-postmeddelande till din analysadress. Meddelandet innehåller en länk till analysrapporten för dokumentet.
Det finns också möjligheten att skapa en webbaserad inkorg för att se alla inkommande dokument. Du bjuds in att skapa en webbaserad inkorg när du registreras i vårt system för första gången. Om du missar detta tillfälle och har en ogiltig länk, så kan du kontakta vårt supportteam så skickar vi länken som behövs för att skapa en webbaserad inkorg till dig på nytt.

Funktionen ”whitelisting” gör det möjligt för administratörer att ladda upp en dokumentmall eller ett textexempel som de inte vill att Ouriginal ska matcha.

”Whitelisting” är för närvarande endast tillgänglig för administratörer med tillgång till URSA. Andra administratörer som vill ha tillgång till den här funktionen bör kontakta vårt supportteam.

Andra användare (icke-administratörer), som vill utesluta uppgiftsmallar från analysen av studentinlämningar, behöver skicka dokumenten till vårt supportteam. Vi behöver ungefär två arbetsdagar för att slutföra begäran. Funktionen accepterar texter i de format som normalt godkänns, dvs:
.doc, .docx, .htm, .html, .hwp, .odp, .ods, .odt, .pages, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .sxw, .tif, .tiff, .txt, .wps, .xls, .xlsx.

Om dina studenter lämnar in flera utkast från och en och samma e-postadress och till samma analysadress, används inte utkasten som källa i analysrapporten som skapas för dig. Den här funktionen är till för att möjliggöra att flera utkast kan lämnas in, utan att rapporten fylls med ogiltiga fall av självplagiering.

Lämnas ett dokument däremot in från två olika e-postadresser, tas detta med i analysrapporten. Följaktligen är det viktigt att kontrollera analysrapporten noggrant.

Om du som lärare lämnar in ett dokument från din anslutna e-postadress till din egen analysadress, analyseras dokumentet mot alla andra dokument som vid den tidpunkten finns i vår databas. Detta är för att säkerställa att du kan lämna in alla dokument från studenter för en särskild uppgift och kontrollera dem mot alla inlämnade dokument.

Du som lärare har inte möjligheten att ta bort ett dokument från vårt system. Ett dokument kan endast raderas av vårt supportteam.
Observera att vårt supportteam endast raderar dokument på begäran av den utsedde administratören för Ouriginal. Om du vill radera ett dokument som har lämnats in, så ber vi dig att kontakta administratören för Ouriginal vid din institution och tillhandahålla honom eller henne nummret på dokumentet som du vill radera.

Vanliga frågor och svar för studenter/användare

Du kan lämna in ett dokument för granskning antingen genom att skicka dokumentet som bilaga i ett e-postmeddelande till den analysadress som du har fått av din lärare eller skola. Du kan också registrera dig för en webbaserad inkorg och sedan lämna in dokumentet ifrån den webbaserade inkorgen – detta är dock inte nödvändigt; en giltig analysadress är allt som krävs för att lämna in ett dokument.

I de flesta fall får studenter inte ta del av analysrapporterna. Din lärare kan välja att göra det, antingen genom att aktivera studentåterkomst via er anslutna LMS-plattform eller genom att skicka analysrapportens URL-länk till dig.
Vi på Ouriginal kan inte göra någon analysrapport tillgänglig för dig, ovanstående är enda möjligheten för dig att få tillgång till analysrapporterna för alla det uppgifter du skickar in.

Lämnar du in flera utkast till en uppgift från samma e-postadress och till samma analysadress, kommer dessa utkast inte att användas som källa i analysrapporten som skapas åt din lärare. Denna funktion möjliggör att du kan lämna in flera utkast utan att fylla rapporten med ogiltiga fall av självplagiering.

Lämnar du däremot in ett dokument, två gånger, från olika e-postadresser så kommer detta att tas med i analysrapporten.

Du som användare kan inte ta bort ett dokument från vårt system, oavsett om lärare eller student så har du inte den möjligheten. Ett dokument kan endast raderas av vårt supportteam. Observera att supportteamet endast raderar dokument på begäran av den utsedde administratören för Ouriginal. Vill du radera ett dokument som har lämnats in så bör du ta kontakt med administratören för Ouriginal vid din institution och tillhandahålla honom eller henne nummret på dokumentet som du vill ska raderas.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.