Vanliga frågor och svar

Hitta svar på de vanligaste frågorna

Allmänna frågor och svar

Plagiering uppstår när man presenterar någon annans arbeten eller uppfattningar som sina egna, med eller utan den andres samtycke, genom att införliva dessa i sin text utan att fullständigt bekräfta den ursprungliga källan.

Enligt det internationella centret för akademisk integritet (ICAI) är akademisk integritet ”en förpliktelse att, även inför motgångar, leva upp till sex grundläggande värden: hederlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod”.

Ouriginal är en prisbelönt programvara som förenar textmatchning med analys av skrivstilar, och därmed gör det möjligt för lärare och användare att bedöma alla slags texters autenticitet.

Klicka här om du vill veta mer.

Vanliga frågor och svar om produkten

När ett dokument lämnas in till Ouriginal, jämförs det både med källor på Internet och med våra många akademiska databaser, licensierat innehåll och dokument som lämnats in tidigare. Sedan väljs de mest relevanta källorna ut och presenteras i analysrapporten, som visar en detaljerad översikt över alla matchande texter tillsammans med källorna. Klicka här om du vill veta mer.

Ouriginal har ett API som kan integreras i de flesta välkända LMS-/VLE-plattformarna. De flesta av våra integrationer är sömlösa och kan aktiveras i ”alternativ”-sektionen i varje kurs eller uppgift. Det är lärarens/administratörens ansvar att konfigurera detta när han eller hon skapar uppgiften.

För närvarande stödjer vi engelska, spanska, svenska, tyska, nederländska, danska, franska och japanska. Vi lägger dock ständigt till nya språk. Skulle du vilja se ett visst språk? Kontakta gärna oss om det!

Ouriginal accepterar ett stort antal filformat. Det är dock administratörens eller den institutionella användaren på skolan eller universitetets ansvar att slutgiltigen fatta beslut om accepterade format. De bestämmer vilka format de vill acceptera.

För närvarande kan systemet acceptera följande format: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .pdf 2.0, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .odp, .ods, .tif, .tiff, .ps, .hwp, .pages (4), och .zip (zip-filer stöds endast om de lämnas in via e-post eller vissa integrationer).

Dokument i andra format avvisas av systemet. I stället för ett bekräftelsemeddelande får inlämnaren ett felmeddelande via e-post. Observera att de dokument som lämnas in till Ouriginal inte får innehålla något skydd eller vara krypterade.

Säkerställ att inställningarna för uppgifter har ställts in på de filtyper som accepteras av Ouriginal eller har bestämts av din administratör.

En fil kan också avvisas om den innehåller mindre än 430 tecken och/eller 20 ord. Dessutom godkänner Ouriginal inga bilder, länkar (kopierade eller delade), videofilmer, skannade dokument eller skyddade filer.

Vårt system accepterar i allmänhet PDF-filer, men en del kommer från olagliga internetbaserade program som omvandlar wordfiler till PDF-filer, och dessa avvisas av systemet. Vi kan inte heller acceptera bilder som har omvandlats till PDF-format.

Vanliga frågor och svar om analysrapporten

Se vägledningen nedan för att förstå hur analysrapporten ska läsas och tolkas:

♦ Vägledning för analysrapporten

Det är viktigt att förstå att den procentuella andel textöverensstämmelser som visas överst i rapporten på intet sätt är en absolut indikation på plagiering. Det är lärarens/granskarens ansvar att avgöra huruvida en överensstämmelse utgör ett plagiat eller ej.

Våra resultat grundar sig på de matchande texter som är mest relevanta. Den här relevansen beräknas utifrån en hög grad av överensstämmelse med en primär källa. Om det inte finns någon hög grad av överensstämmelse med en primär källa, betraktar inte Ouriginal den som relevant, vilket ger en låg similarity score.

Välj nedladdningspilen i ditt rapporteringsfönster i Ouriginal. Då laddas en PDF-fil med analysrapporten ner till din dator.

Meddelandet kan ha följande orsaker:

  1. Dokumentet lagras i Ouriginals partneravsnitt och listas som otillgängligt. En del avtal med partner avseende lagring tillåter endast att vi får söka efter materialet men inte att det visas för användare.
  2. Dokumentet har av författaren undantagits som visningsbar källa i Ouriginals arkiv.

Den mest sannolika orsaken till detta är att filen antagligen har undantagits.  Undantagna dokument kan inte laddas ner även om de visas som en överensstämmelse inom samma skola, om inställningen ”Egna undantagna källor är synliga” för den skolan är avaktiverad. Inställningen måste aktiveras för undantagna dokument, för att visa om det kommer från samma skola.

Vanliga frågor och svar för lärare/administratörer

För att du ska kunna börja använda vår programvara, behöver du en analysadress. Varje analysadress tillhör en enskild lärare och används för att ta emot dokument som har lämnats in för analys. För att registrera en analysadress måste läraren kontakta administratören för Ouriginal på sin skola.

När analysadressen har skapats, är den redo att ta emot dokument som ska analyseras.

En lärare kan lämna in dokument genom att bifoga dem i ett vanligt e-postmeddelande som skickas direkt till analysadressen, eller genom att använda vår webbaserade inkorg som är tillgänglig på vår webbplats.

När rapporten är klar, skickas ett e-postmeddelande till den som äger analysadressen. Meddelandet innehåller en länk till analysrapporten för dokumentet. Det finns också möjlighet att skapa en webbaserad inkorg för att se alla inkommande dokument. Lärare blir inbjudna till att skapa en webbaserad inkorg när de registreras i vårt system för första gången. Om en lärare missar det tillfället och har en ogiltig länk, kan han eller hon kontakta vårt supportteam, så skickar vi länken som behövs för att skapa en webbaserad inkorg på nytt.

För att utesluta uppgiftsmallar från analysen av inlämnade dokument, måste de skickas till vårt supportteam.

Vi behöver ungefär två vardagar för att fullgöra begäran.

Funktionen accepterar texter i de format som normalt godkänns: .doc, .docx, .htm, .html, .hwp, .odp, .ods, .odt, .pages, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .sxw, .tif, .tiff, .txt, .wps, .xls, .xlsx.

Om en student lämnar in flera utkast till en uppgift från samma e-postadress och till samma analysadress, används de inte som källa i analysrapporten som skapas för läraren. Den här funktionen är till för att möjliggöra att flera utkast lämnas in utan att rapporten fylls med ogiltiga fall av självplagiering.

Om ett dokument däremot lämnas in två gånger från olika e-postadresser, tas det med i analysrapporten. Följaktligen är det viktigt att kontrollera analysrapporten noggrant.

Om en lärare lämnar in ett dokument från sin anslutna e-postadress till sin egen analysadress, analyseras det mot alla andra dokument som vid den tidpunkten finns i vår databas. Detta för att säkerställa att lärare kan lämna in alla dokument från studenter för en särskild uppgift och kontrollera dem mot alla inlämnade dokument.

En användare kan inte ta bort ett dokument från vårt system, oavsett om användaren är lärare eller student. Ett dokument kan endast raderas av vårt supportteam. Observera att supportteamet endast raderar dokument på begäran av den utsedda administratören för Ouriginal. Om du vill radera ett dokument som har lämnats in, ber vi dig att kontakta administratören för Ouriginal vid din institution och tillhandahålla honom eller henne numret på det dokument som du vill radera.

Vanliga frågor och svar för studenter/användare

Du kan lämna in ett dokument för granskning antingen genom att skicka det som bilaga i ett e-postmeddelande till den analysadress som du har fått av din lärare eller skola, eller genom att registrera dig för en webbaserad inkorg och sedan lämna in dokumentet via portalen för den webbaserade inkorgen. Det är dock inte nödvändigt att registrera sig, eftersom en giltig analysadress är allt som krävs för att lämna in ett dokument.

I de flesta fall låter man inte studenterna ta del av analysrapporterna. Läraren kan välja att göra det, antingen genom att aktivera studentåtkomst via LMS-portalen eller genom att skicka URL-länken till analysrapporten till studenterna. Vi på Ouriginal kan inte göra någon analysrapport tillgänglig för dig.

Om du lämnar in flera utkast till en uppgift från samma e-postadress och till samma analysadress, används de inte som källa i analysrapporten som skapas för läraren. Den här funktionen är till för att möjliggöra att flera utkast lämnas in utan att rapporten fylls med ogiltiga fall av självplagiering.

Men om ett dokument lämnas in två gånger från olika e-postadresser, tas det med i analysrapporten.

En användare kan inte ta bort ett dokument från vårt system, oavsett om användaren är lärare eller student. Ett dokument kan endast raderas av vårt supportteam. Observera att supportteamet endast raderar dokument på begäran av den utsedda administratören för Ouriginal. Om du vill radera ett dokument som har lämnats in, ber vi dig att kontakta administratören för Ouriginal vid din institution och tillhandahålla honom eller henne numret på det dokument som du vill radera.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.