mars 9, 2021

Grunden i att förhindra förekomsten av spökskrivare och analyser av skribentens unika stil

Det spelar ingen roll vem som har skrivit de inlämnade uppgifterna, vare sig det är – släktingar, vänner, frilansare eller till och med professionella byråer – så har lärare runt om i världen sett en mycket stor ökning i förekomsten av spökskrivet material eller så kallad ”contract cheating” under 2020 .

Går det att upptäcka om en text inte har skrivits av en viss person?

För Ouriginal utgjorde den här frågan grunden till att börja utveckla en funktion som hjälper alla som måste bedöma ett dokuments originalitet och verifiera dess författarskap. Under utvecklingsprocessens forskningsfas upptäckte vårt forsknings- och utvecklingsteam genom experiment att hypotesen om likhet inom kamratgrupper kan tillämpas för att lösa problemet med att verifiera författarskap.

Till skillnad från den sedvanliga lösningen för upptäckt av plagiering i syfte att skydda akademisk integritet, mäter funktionen i Ouriginals Metrics på en grupp av dokument ur ett fågelperspektiv. När man matar in en uppsättning dokument som har skrivits av en grupp studenter i samma klass inom ramen för samma uppgift, föreslår våra preliminära data en normalfördelning för de mått som vi beräknar utifrån dokumenten. Vad vi ser är att de flesta studenterna samlas i en klunga i mitten av värdena, medan några studenter som får högre eller lägre poäng, varav alla vanligen presterar inom en standardavvikelse från medelvärdet.

Avvikare i området med låga poäng anses vara lågpresterande studenter, men vi flaggar dem inte. Höga avvikare flaggas dock för närmare granskning. En avvikande hög prestation i en rad mätningar kan tyda på antingen en utomordentlig student eller en potentiell spökskrivare. Det är lärarens ansvar att bestämma till vilken av dessa två kategorier studenten kan räknas. Vissa inlämnade dokument från studenter som ser ovanliga ut med avvikelser flaggas med uppmärksamhet. Vi är helt medvetna om att vårt sätt att betrakta höga eller låga poäng för dessa mått, kan vara resultatet av kulturellt specifika pedagogiska förutsättningar, vilket kommer att behandlas vid en senare tidpunkt. Tillsvidare mildrar vi dessa förutsättningar genom att grunda vårt resultat på totalt åtta mått och inte bara på ett enda.

Jämföra uppgifter från en enda unik författare

På lång sikt är planen för Ouriginals Metrics att genomföra valideringen genom att jämföra en uppgift med de andra uppgifterna som den studenten tidigare har laddat upp. Deltagarna i de årliga PAN-tävlingarna har redan forskat mycket i det här problemet, och därför är arbetsuppgiften att verifiera författarskap en tämligen gammal nyhet.  Vår metod är dock mer robust och inte så benägen till fluktuationer beroende på de enskilda studenternas olika bakgrunder. Den är inte heller så känslig för genre eller lokal interferens. Likväl måste det först tas fram referensdata för varje student, för att den ska fungera.  Det är därför som Ouriginal för närvarande gör jämförelser mellan olika klassrum för att samla in data och varligt flagga dokument.

Konceptet för talgemenskaper

Om vi placerar vårt arbete i vad som har gjorts innan, kommer vi in på såväl dialektologi, som kräver en kvantitativ metod för att identifiera prototypiska talare och samtidigt kartlägga den geografiska utbredningen av språkliga varianter och de språkliga egenskaper som bildar dialektgrupper, som på språklig antropologi, ett område som befattar sig med den språkliga variation som finns inom gemenskaper och de sociala innebörder som skapas genom olika former av kommunikation.

Inom båda dessa befintliga områden finns ett forskningskoncept som kallas för talgemenskaper, där grupper av talare som regelbundet interagerar med varandra har gemensamma mönster i språkanvändningen. Dessa identifierar dem som en medlem i deras respektive gemenskap.

Upptäcka arbeten som har skrivits av spökskrivare i studentgrupper

Ouriginals preliminära data baserades på en uppsättning dokument inom ett visst ämne, som skrivits av grupper av studenter i samma klassrum. Utöver dessa dokument fördes även ett dokument in som var skriven av en spökskrivare eller så kallad “contract cheating”. Med hjälp av den här datamängden kunde vi identifiera spökskrivaren, eftersom dessa data gav markant avvikande höga värden för nästan alla mått som för närvarande är implementerade i Ouriginals Metrics. Pedagogisk forskning om språkligt varierande utbildning, som alternativt betecknas som det multikulturella klassrummet. De allt mer globaliserade och heterogena klassrummen kan bidra med en viktig nyansering i vår förståelse av vad som utgör talgemenskaper och kamratgrupper. 

Vad är din åsikt om att använda avancerade tekniker och stilometri för att bedöma en texts originalitet? Vilka metoder använder du för att verifiera författarskapet till ett dokument? Vi ser fram emot att höra från dig!

 

 

 

 

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.