Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
februari 24, 2021

Hur har pandemin påverkat användningen av utbildningstekniska lösningar under 2020?

Ur ett globalt pedagogiskt och utbildningstekniskt perspektiv har 2020 varit olikt andra år. En världsomfattande pandemi tvingade utbildningsbranschen att omvandla sig själv från en miljö med traditionella klassrum till en fullständigt distansbaserad och digital miljö. Det har varit ett stresstest både för lärare och studenter i lika grad. 

I den här miljön var det inte förvånande att man också såg en plötslig förändring i användningen av och efterfrågan på utbildningstekniska lösningar som till exempel Ouriginal. Programvarulösningen Ouriginal gör det möjligt för lärare att analysera dokument med avseende på deras originalitet. Studenterna lämnar in sina uppgifter, avhandlingar eller tentor i vårt system, där texterna kontrolleras med avseende på likheter med hjälp av olika algoritmer, och en analysrapport skapas.  

Eftersom vi hade tillgång till data som, om de analyserades korrekt, kunde uppdaga en del verkligen intressanta trender, bestämde vi oss för att genomföra en studie för att analysera exakt vad som var pandemins och de efterföljande nedstängningarnas effekter på utbildningstekniska lösningar som våra. 

I studien analyserade vi tre mått under 2019 och 2020:  

  1. Det totala antalet dokument som lämnats in i Ouriginal. 
  1. Det genomsnittliga antalet ord i inlämnade dokument. 
  1. Den totala volymen av inlämnat innehåll, dvs. det totala antalet ord som skannats av Ouriginal.  

Det som vi ville ta reda på var i stort sett svaren på följande frågor: Hade fler eller färre dokument kontrollerats under nedstängningarna? Påverkade digitalt lärande längden på en students uppgift? Tog fler människor till utbildningstekniska lösningar? 

Resultaten: 

1. Totalt antal dokument som lämnats in 

Analysen av det här måttet visade att på det hela taget hade det totala antalet dokument som lämnats in i vårt system ökat betydligt under 2020 jämfört med 2019 (nedanstående diagram). Från och med mitten av mars, dvs. vecka 12, var ökningen av antalet faktiskt betydligt större än föregående år och sammanföll med den tidpunkt då pandemin började.  

Det här måttet upprätthöll sin uppåtgående trend under hela tiden som vår studie pågick, och vår slutsats är att under pandemin fick utbildningstekniken genomslag och etablerade sig som ett standardverktyg inom utbildningssektorn. 

2. Genomsnittligt antal ord i inlämnade dokument 

Med hjälp av en enkel formel beräknade vi det genomsnittliga antalet ord per dokument. Det är viktigt att ha i åtanke att det här måttet inte ger oss någon information om ett dokuments innehåll eller kvalitet, utan är en indikator på ett dokuments längd, vilket indirekt visar hur stor ansträngning som har lagts ner på att skriva dokumentet. 

Precis som med det första måttet observerade vi att omkring den tid då pandemin började få fäste och många länder stängde ner, blev längden på de inlämnade dokumenten betydligt kortare jämfört med samma tid året innan. Vi drog slutsatsen att studenter tenderar att skriva kortare texter i en hemundervisningsmiljö, eller möjligtvis kan man hävda att de då lägger ner mindre möda på sina hemläxor och tentor. Intressant nog så återgick dokumentens längd till den vanliga när pandemins första våg var över och den reguljära skolan började. 

3. Total volym av inlämnat innehåll 

Om antalet dokument ökade samtidigt som längden blev kortare under 2020 jämfört med 2019, är nästa fråga som automatiskt kommer upp: Ökade eller minskade den totala volymen av skannat innehåll? 

Vi analyserade det totala antalet ord (antal dokument * genomsnittligt antal ord) som lämnats in och skannats i vårt system. Våra data visade att volymen under största delen av 2020 var betydligt mycket större än under 2019.  

Även under den period då dokumenten blev avsevärt mycket kortare, uppvägde ökningen av antalet inlämnade dokument den tillfälliga effekten av kortare dokument och ledde till en ökning av den totala volymen av innehåll. Den stadigt och hållbart tilltagande volymen av skannat innehåll underströk den ökande vikten av verktyg som till exempel Ouriginal inom utbildning. 

Slutsats 

Vår studie visade hur den nödtvungna digitaliseringen förändrade utbildningslandskapet drastiskt under 2020. Samtidigt som acceptansen för utbildningstekniska lösningar ökade tydligt under perioden, kom studien också fram till att studenter i en digital inlärningsmiljö i ännu högre grad behöver vägledning och uppmuntran från sina lärare. 

Sammanfattning av våra viktigaste forskningsresultat: 

  • Den stadiga ökningen i användningen av utbildningstekniska lösningar under de senaste åren sköt rejält i höjden när pandemin startade. Användningsgraden är fortsatt hög, vilket tyder på ett genomslag i användningen av utbildningstekniska lösningar som till exempel Ouriginals. 
  • De uppsatser som skrevs under pandemin blev kortare, men den här effekten var inte långvarig och var med största sannolikhet kopplad till perioder med hemundervisning. Det visar att studenterna ansträngde sig mindre när de studerade på distans. 
  • Allt större volymer av data behandlades av utbildningstekniska lösningar, vilket vittnar om att tekniska verktyg är av allt större vikt och spelar en allt större roll inom utbildning i hela världen. 

Använd länken nedan om du vill läsa studien i detalj: 

Ouriginal – Ouriginal 2020 års studie: Pandemins effekter på användningen av utbildningstekniska lösningar under 2020

Läs fler bloggar:

Intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.